Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV, ul. Focha 55 lok. 21, 42-217 Częstochowa; NIP: 949-083-91-62, reprezentowany przez Dyrektora, tel. (34) 365-58-04, fax (34) 361-42-01, adres e-mail: av@fr.pl.
 2. Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in. w celu:
 • realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością,
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • obsługi umów cywilno-prawnych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV

   
   
Copyright © 1997-2024 AV