Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

"Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"

Organizatorem trzydniowej konferencji, która odbyła się w dniach 23-25 maja br. był Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie, który zaprosił do współpracy przy realizacji tego wydarzenia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "Razem", Stowarzyszenie Edukacyjne Służb Społecznych we Wrocławiu, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny" w Częstochowie, Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" w Częstochowie oraz Fundację "Inspiracja" w Częstochowie.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz. Gośćmi konferencji byli: Szymon Giżyński, poseł na Sejm RP, Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Henryk Kasiura, wicestarosta częstochowski.

Wystąpienia, które złożyły się na program konferencji, prezentowały różnorodne aspekty pracy socjalnej z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze. Poniedziałkową sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Katarzyny Delikowskiej i Agnieszki Żebrowskiej ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Służb Społecznych we Wrocławiu ("Projekt socjalny jako zadanie własne gminy i jego rola w procesie aktywizowania rodzin z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych"). Autorki wskazały w nim na istotę projektu socjalnego i jego przydatność w pracy socjalnej skupiającej się na zasobach rodziny oraz aktywizowaniu rodzin w przezwyciężaniu własnej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przeanalizowały również zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące wprowadzenia projektu socjalnego jako zadania własnego gminy oraz zaprezentowały zrealizowane projekty socjalne na rzecz opisanych rodzin oraz wskazały obszary podejmowania działań na rzecz rodziny i z rodziną.
Kolejne wystąpienie, autorstwa Renaty Lachowskiej i Magdaleny Tokarczyk, "Mediacja rodzinna jako forma pracy na rzecz rodziny w fazie konfliktu. Doświadczenia MOPR w Poznaniu" dotyczyło doświadczeń MOPR w Poznaniu w zakresie rozwijania mediacji rodzinnych jako formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wtorkową sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie dr hab. Izabeli Krasiejko z Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie "Podejście ekosystemowe w pracy z rodziną", w którym zostały przedstawione cele i założenia pracy socjalnej w ujęciu ekosystemowym oraz wykorzystanie narzędzia ekogramu w pracy z rodziną.
Przewodnim tematem dopołudniowej sesji plenarnej była rola i znaczenie asystenta rodziny. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazywali na pozytywne aspekty współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, a także na korzyści wynikające ze współpracy między pracownikami ośrodków pomocy społecznej a samą rodziną. Znalazło to odzwierciedlenie w wystąpieniach: "Dobre praktyki współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny w MOPS we Wrocławiu na rzecz rozwoju wsparcia rodziny" - Agnieszki Molewicz i Marty Piwowarczyk z MOPS we Wrocławiu, "Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny, wdrażanie i prowadzenie dobrych praktyk w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy" - Kariny Rudzkiej i Aleksandra Wichowskiego z OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, "Asystent rodziny w praktyce" - Agnieszki Krysiak z MOPS w Dębicy, "Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny" - Edyty Kucharskiej z MOPS w Katowicach, "Wsparcie asystenta rodziny - doświadczenia MOPS w Sopocie" - Danuty Wilczewskiej z MOPS w Sopocie.
Na zakończenie sesji o wspieraniu rodziny jako najważniejszej komórki społecznej mówiły Aneta Kwapisz i Mariola Pawłowska-Rak ze Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny" w Częstochowie w wystąpieniu "Współpraca pomiędzy koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i specjalistami prowadzącymi poradnictwo rodzinne w ramach realizacji zadań z obszaru ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny".
W popołudniowej wtorkowej sesji plenarnej dyskutowano o wspieraniu i motywowaniu rodzin do zmiany w ramach pracy socjalnej. Zwracano uwagę na sposób budowania relacji i komunikacji z rodziną w oparciu o dobre praktyki z obszaru doświadczenia zawodowego specjalistów koncentrujących się na wartościach i zasadach leżących u podstaw pracy socjalnej. Odzwierciedleniem tych zagadnień były wystąpienia: "Praca socjalna - architektura zmian. Doświadczenia specjalistów pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem pracujących z rodziną doświadczającą trudności opiekuńczo-wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu" - Magdaleny Drozdowicz i Aleksandry Strużyńskiej z MOPR w Poznaniu, "Samoocena metodycznego działania pracowników socjalnych" - Agaty Siwek-Szczepanik z Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, "Niekonwencjonalne formy wspierania rodzin na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu" - Danuty Ceglarek z MOPS w Kędzierzynie-Koźlu, "Systemowo-podmiotowy model funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w pracy z rodziną" - Dariusza Barana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
Na zakończenie wtorkowej sesji głos zabrała dr Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego. W wystąpieniu zatytułowanym: "Program Rodzina 500 plus szansą na rozwój pracy socjalnej?", przekonywała, że "pracownicy socjalni staną przed nową rzeczywistością, w której ich dotychczasowa rola urzędnika przyznającego zasiłki zostanie w dużej części zredukowana. Może to prowadzić do pomniejszenia roli pracownika socjalnego, ale może też być potraktowane jako szansa na powrót do korzeni pracy socjalnej i przywrócenia jej należnego miejsca. Aby tak się stało, pracownicy socjalni powinni odchodzić od dyrektywnej pracy socjalnej, koncentrującej się na administrowaniu procesem rozwiązywania problemów, w kierunku pracy socjalnej opartej na towarzyszeniu i wspieraniu w procesie zmiany w duchu zasady empowerment, przy wykorzystaniu zasobów środowiska lokalnego".
Podsumowaniem dwóch dni konferencji był panel dyskusyjny poprowadzony przez dr hab. Izabelę Krasiejko, dr Barbarę Kowalczyk, Katarzynę Delikowską, Annę Kłos oraz dr. Macieja Mączyńskiego.
Środę, trzeci dzień konferencji, wypełniła dyskusja moderowana "Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym", którą poprowadziła Anna Kłos, a wstępem do dyskusji była prezentacja zwracająca uwagę na praktyczne aspekty pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego.
Konferencję uświetniła Msza św. odprawiona przed Cudownym Obrazem w intencji pracowników socjalnych przez o. dr. Jana Dezyderiusza Pola OFM, który od 2007 roku uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach kadr pomocowych organizowanych w Częstochowie. "Pragniemy powierzać Maryi, Królowej i Matce wszystkie rodziny polskie, aby mogły żyć w wierze, zgodzie, wzajemnej solidarności, wspierane prawdziwa opieką. Pragniemy modlić się w intencji pracowników socjalnych, którzy na co dzień profesjonalnie wspierają rodziny objęte ich opieką"- usłyszeliśmy na wstępie wygłoszonego kazania, w którym nie zabrakło pytań i podpowiedzi dla osób pracujących z rodzinami, jak i samych rodzin. "Zastanawia nas, jak realizować funkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie? Jak uruchomić potencjał ludzi i instytucji, które mają służyć rodzinie? Uzasadnione jest zatem przywołanie słów kard. Stefan Wyszyńskiego, który mówił, że: "człowiek musi być kochany i musi kochać, jeżeli chce się udoskonalić i chce spełnić swoje powołanie". I dziś widzimy coraz częściej i coraz bardziej jesteśmy przekonani, że dobrze ukształtowana współczesna rodzina jest jak najbardziej odpowiednią przestrzenią, aby doświadczać miłości, zainteresowania, solidarności, aby prawidłowo sprawować pieczę wychowawczo-opiekuńczą, aby "przekształcać świat w dom" - mówił o. Pol.
Pełny tekst kazania do pobrania poniżej.

Kazanie »

   
   
Copyright © 1997-2016 AV