Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych
"Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego"

Temat przewodni dorocznego spotkania osób związanych z pracą socjalną i szeroko pojętą pomocą społeczną brzmiał: "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego". Tak sformułowanemu tematowi konferencji towarzyszyło przesłanie, by skupić uwagę jej uczestników na metodologii tworzenia partnerstw oraz pokusić się o dokonanie oceny ich przydatności w praktyce.

Jak pokazały przedstawione podczas konferencji przykłady, partnerstwa mogą być realizowane na różną skalę, z udziałem różnych podmiotów, niezależnie od wielkości jednostki pomocy społecznej i terenu jej oddziaływania. A uogólniony wniosek, który płynie z przebiegu podjętej dyskusji, można zawrzeć w sformułowaniu, że dzięki zawieranym partnerstwom udaje się realizować cele, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w działaniach podejmowanych indywidualnie przez pracowników socjalnych.

Jak zgodnie zauważali praktycy pomocy społecznej i dydaktycy kształcący przyszłych pracowników pomocy społecznej, pracownik socjalny musi wychodzić poza ustalony schemat i szukać partnerów do współpracy. Nie może korzystać tylko z klasycznego podejścia do pracy socjalnej, gdyż takie podejście już nie wystarcza w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Podczas konferencji zaprezentowano kilkanaście wystąpień, dla których wprowadzeniem była prelekcja dr Joanny Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie "Modele integracji usług społecznych - doświadczenia międzynarodowe". W trakcie spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami w realizacji partnerstw we Wrocławiu (Wioletta Bodnar - zastępca kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, która zajmuje się działaniami środowiskowymi na Osiedlu Nadodrze i Kleczków), Poznaniu (Michał Cichocki - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, kierownik i koordynator projektów POKL i WRPO 2014+, współtwórca i koordynator działań związanych z tworzeniem partnerstw lokalnych oraz inicjatyw w zakresie zatrudnienia socjalnego, w tym KIS i CIS na terenie Poznania), Kielcach (Agnieszka Madejska, Andżelika Woś, Bernadetta Pecel - pracownice socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, a także: Katarzyna Bonio, Sylwia Kaczmarek, Patrycja Przeździk - uczestniczki mieszkania treningowego), Koszalinie (Mirosława Zielony - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum" i Katarzyna Oryszewska - kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny PCPR w Koszalinie), Radomsku (Joanna Jurczyk, Starym Mieście (dr Maria Szumigalska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście), Janowie Lubelskim (dr Anna Mazur - koordynator ds. pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim), Chmielnie (Gabriela Jóskowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie) i oczywiście w Częstochowie (Karolina Bilecka - koordynator projektu pn. "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro", którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Elżbieta Ferenc - prezes fundacji Chrześcijańskiej "Adullam", Agnieszka Kowal-Smugowska - kierownik Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w MOPS w Częstochowie, a także Lidia Zeller - prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny" w Częstochowie oraz Anna Zielińska - pedagog i socjoterapeuta w Stowarzyszeniu Pielęgniarsko-Opiekuńczym "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"). O roli partnerstwa i współpracy z lokalnymi instytucjami w praktycznym kształceniu pracowników socjalnych mówiły Agnieszka Rychłowska-Niesporek i Monika Ostrowska-Cichy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, a inicjowanie partnerstw lokalnych na poziomie samorządu lokalnego w aspekcie teorii i praktyki było natomiast przedmiotem wystąpienia Anny Kłos.

Obszerny list do uczestników spotkania skierowała dr Joanna Staręga-Piasek, dzieląc się m.in. przemyśleniami na temat współczesnej roli pracownika socjalnego. Konferencję uświetniła Msza św. odprawiona przed Cudownym Obrazem w intencji pracowników socjalnych przez o. dr. Jana Dezyderiusza Pola OFM, który od 2007 roku uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach kadr pomocowych organizowanych w Częstochowie.

Współorganizatorami XVII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych byli:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Małgorzata Mruszczyk - dyrektor; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Katarzyna Buchajczuk - dyrektor; Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie, Zbigniew Kamiński - dyrektor; Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko - dyrektor; Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr Mariola Mirowska - kierownik; Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Tomasz Chorab - dyrektor; Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, dr Katarzyna Delikowska - dziekan; PSPS Doradztwo metodyczne i organizacyjne w Świdniku, Anna Kłos - dyrektor; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "Razem" w Radomsku, Marcin Dudek - prezes; Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny" w Częstochowie, Lidia Zeller - prezes; Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" w Częstochowie, Magdalena Szymczyńska - prezes.

W roku 2018 zaplanowaliśmy kolejną Ogólnopolską Konferencję Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze w dniach 28-30 maja. Chcielibyśmy, by temat przewodni spotkania był w pewnej mierze kontynuacją zapoczątkowanej dyskusji podczas XVII OKPS. Proponujemy jego roboczą wersję: "Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych". Mamy nadzieję, że ten temat pozwoli pracownikom socjalnym pokazać całą gamę działań, także pozaustawowych, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Zapraszamy do przemyśleń, zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

   
   
Copyright © 1997-2018 AV